KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną
wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym
informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
szczególnie wobec treści nowych przepisów o  ochronie danych osobowych, w tym
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(„RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje
o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i
wykorzystywania, a także o prawach podmiotów, których dane dotyczą.


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), w  przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą,
informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUACELL S.C. GRAŻYNA PAJĄK,
BOGDAN PAJĄK,
ul. Szkolna 37, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, NIP: 6381619945, REGON: 072872184.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod
adresem e-mail: biuro@aquacell.pl lub hello@drgrazynapajak.pl

Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy, w tym realizacji zamówień składanych za
pośrednictwem sklepu internetowego – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1.
lit. c RODO,
c) zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d) nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako
usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora (e-mail,
formularze kontaktowe).

Odbiorcy Pana/Pani danych osobowych:
Możemy przekazywać Państwa dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania,
partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu. Jeżeli współpracujemy z
podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych
spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo
sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi
szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji
przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa

Pani/Pana dane osobowe mogą otrzymywać:
• podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,
• banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
• podmioty zapewniające dostawę oprogramowania,
• podmioty zapewniające obsługę IT,
• dostawcy usług internetowych (hosting, poczta),
• podmioty zapewniające obsługę płatności internetowych (PayPal, TPAY),
• firmy kurierskie,
• dostawcy usług chmurowych,
• firma zajmująca się niszczeniem dokumentów,
• firma świadcząca usługi księgowe,
• właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie
zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod
adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia
roszczeń wynikających
z zawartej umowy. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych, uzależniony jest
przede wszystkim od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi
kryteriami:

• okres realizacji umowy o współpracę/zlecenia – w przypadku przetwarzania danych w
celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
• okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania
danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,

• do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych
terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu
dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
• do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu – w przypadku przetwarzania
danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora oraz
marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych).

W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
• prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
• prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
• prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
• prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie
danych
w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub
wykonanie umowy będzie niemożliwe.

Shopping Cart
Scroll to Top