POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

I. O nas
Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną
wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym
informowaniu Cię o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie
przedstawiamy kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów, których dane dotyczą.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest AQUACELL S.C. GRAŻYNA
PAJĄK, BOGDAN PAJĄK, ul. Szkolna 37, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, NIP: 6381619945,
REGON: 072872184 .
Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w
niniejszej Polityce.

 

I. Postanowienia ogólne
Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów,
partnerów i podwykonawców. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.
Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), Ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi
m.in. w ustawie o rachunkowości). AQUACELL S.C. GRAŻYNA PAJĄK, BOGDAN PAJĄK jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora.
Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Nasze działania
w zakresie ochrony danych osobowych oparte są na przyjętych politykach i procedurach.

 

III. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe
Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach:
a) rejestracji i utrzymywania konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) obsługi zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) obsługi reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d) obsługi korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
e) realizacji obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

IV. Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane
Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewniamy, aby dane te były:

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której
dane dotyczą,
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
nieprzetwarzane dalej
w sposób niezgodny z tymi celami,
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla realizacji celów, w
których są przetwarzane,
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Podejmujemy działania, aby dane
osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały
niezwłocznie usunięte lub sprostowane,
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania,
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem. 

Twoje dane przetwarzamy zwykle na podstawie zgody, która może zostać wycofana w
każdym momencie. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie Twoich danych
jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje
żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy.
W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na nas jako administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z ustawy o
rachunkowości.
Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie
uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń z prowadzonej
przez nas działalności gospodarczej.

 

V. Jakie prawa Ci przysługują
Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej
formie udzielić Ci wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką
komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją
przysługującego Ci prawa do:
informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych
kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,
sprostowania danych,
bycia zapomnianym,
ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych,
sprzeciwu,
niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
(w tym profilowaniu),
informacji o naruszeniu ochrony danych.

Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci
prawo do jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na
legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.
W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa prosimy o kontakt poprzez adres email:
biuro@aquacell.pl lub hello@drgrazynapajak.pl

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że
przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. Jak będziemy się z Tobą kontaktować
Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach –
elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi
sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w
miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz
nam inną preferowaną formę komunikacji.

 

VII. W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie
Informacji staramy się udzielać niezwłocznie – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na
skomplikowany charakter żądania. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od
otrzymania żądania poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych
przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

 

VIII. Podwykonawcy/podmioty przetwarzające
Możemy przekazywać Twoje dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom
biznesowym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu. Jeżeli współpracujemy z
podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

Twoje dane osobowe mogą otrzymywać:

a) podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,
b) banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
c) podmioty zapewniające dostawę oprogramowania,
d) podmioty zapewniające obsługę IT,
e) dostawcy usług internetowych (hosting, poczta),
f) podmioty zapewniające obsługę płatności internetowych (PayPal, TPAY),
g) firmy kurierskie,
h) dostawcy usług chmurowych,
i) firma zajmująca się niszczeniem dokumentów,
j) firma świadcząca usługi księgowe,
k) właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie
zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod
adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 

IX. Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych
Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie
wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce
o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki
rynkowe.

 

X. Retencja danych
Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są
przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech
umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. W procedurze retencji
zapewniamy ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum.
Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów
prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych),
a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa). Polityka
retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.
Okres przechowywania danych osobowych, uzależniony jest przede wszystkim od celu, dla
którego dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

okres realizacji umowy o współpracę/zlecenia – w przypadku przetwarzania danych w
celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,

okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania
danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych
terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu
dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
do momentu wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w celu
badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora oraz marketingu
bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych).

 

XI. Upoważnienia
Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do
Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne
wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego

 

XII. Pliki cookies
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu
3. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek
informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w
serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji
zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych.
4. Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na
którym jest uruchomiona.
W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies.
Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia
ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie
niektórych funkcjonalności serwisu.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości,
utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
◦„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu,
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.

8. Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW.
Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam
obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.
9. Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest
Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W
szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:
10. Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone
protokołem SSL oraz poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu

Shopping Cart
Scroll to Top